Přednášející

Na konferenci vystoupí:
Mgr. Karel Kovář (Policie ČR)
V oblasti dopravy se pohybuje více než 30 let. Od roku 2005 se věnuje i lektorské činnosti. Zaměřuje se na legislativu v oblasti dopravy, kontrolní činnost a na provádění výuky všech typů řidičských oprávnění.

Ing. Jiří Novotný (Centrum dopravního výzkumu)
V oboru silniční dopravy pracuje nepřetržitě od roku 1973 na různých funkcích. Od roku 1997 je pracovníkem Centra dopravního výzkumu, což je veřejná výzkumná organizace. Zde se podílel například na zpracování metodik pro Ministerstvo dopravy. Jednalo se zejména o metodiku kontroly dodržování doby řízení, bezpečnostních přestávek a doby odpočinku nebo o odhalování manipulace se záznamovým zařízením. Podílel se také na přípravě kontrolních pracovníků v souvislosti s nasazení digitálních tachografů.

Mgr. Tomáš Roubal (REGULA – JUDr. Václav Roubal, spol. s.r.o.)
Specializuje se na otázky odpovědnosti subjektů činných v mezinárodní silniční nákladní dopravě dle Úmluvy CMR a na otázky dopadů zákona o poštovních službách na subjekty činné v oboru vnitrostátních přepravních služeb.

Ing. Jan Tichý, Ph.D. (IODA, z.s.)
Stavební inženýr v oboru Ekonomika a řízení stavebnictví. V letech 2002 – 2006 doktorand na Katedře ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací na Fakultě dopravní Českého vysokého učení technického v Praze, kde od roku 2004 působí též jako odborný asistent. Doktorské studium dokončil obhajobou disertační práce na téma Model ekonomického řízení veřejné autobusové dopravy. Na teoretické poznatky získané během magisterského a doktorského studia navazuje od roku 2004 prací ve firmě ČSAD Praha holding, a.s., kde se stal vedoucím analytického oddělení a spolupracuje na vývoji informačního systému společnosti. V současné době se zaměřuje zejména na problematiku kalkulací dopravy ve vazbě na její financování a systém řízení dopravního systému státu.

Bc. Milan Špás (Centrum služeb pro silniční dopravu)
V minulosti lektor výuky a výcviku zkušebních komisařů řidičů. Od roku 2006 pracoval v mobilní expertní jednotce (MEJ) státní příspěvkové organizace Centrum služeb pro silniční dopravu při provádění kontrol v silniční dopravě. Nyní zajišťuje odborné vzdělávání a metodickou přípravu pracovníků MEJ v oblasti kontroly režimu řidičů, záznamových zařízení a autobusové dopravy. Účastní se mezinárodních vzdělávacích aktivit v rámci programu organizace Euro Contrôle Route, zejména v oblasti harmonizace postupů při silničních kontrolách a odhalování manipulací s tachografy. Člen Fóra pro tachografy při Evropské komisi.

Ing. Olga Valášková (Státní úřad inspekce práce Opava)
Inspektor SÚIP Opava od roku 2006, kde působí na úseku bezpečnosti práce. Je odborným garantem za dopravu a opravárenství.

Akci moderuje:

Ing. Pavel Konečný (M KONZULT s.r.o.)
Od roku 2006 se zabývá poradenstvím a školením v oblasti přeprav nebezpečných věcí po silnici (dle Dohody ADR) jako lektor školení řidičů ADR a bezpečnostní poradce ADR (DGSA-ADR). Od roku 2011 se zabývá též poradenstvím v oblasti přeprav nebezpečných věcí po železnici (dle Řádu RID).

Změna programu vyhrazena.