Program konference

Nakladatelství Verlag Dashöfer si Vás dovoluje pozvat na jednodenní odbornou konferenci Podnikání v autodopravě v roce 2017. Akce se uskuteční 1. listopadu 2016 v Praze. Cílem události je profesní diskuze o aktuálním dění na poli vnitrostátní a mezinárodní silniční nákladní dopravy. Náplň vystihuje motto akce „Legislativa, kontroly a trendy v provozování silniční nákladní dopravy“.

Podnikání v autodopravě v roce 2017

Podnikání v autodopravě v roce 2017

Odborný program:

60 let Úmluvy CMR aneb Co se (ne)změnilo v odpovědnosti dopravce za přepravovanou zásilku
Mgr. Tomáš Roubal
Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (Úmluva CMR) je zásadním předpisem pro otázky odpovědnosti dopravce za přepravovanou zásilku a její dodání. Přestože došlo v průběhu 60 let od její účinnosti jen k technické novelizaci jejího textu, celá problematika odpovědnosti dopravce se v průběhu doby proměnila velmi významně.  Cílem přednášky je ukázat na podstatné souvislosti proměny problematiky odpovědnosti mezinárodního silničního nákladního dopravce za přepravovanou zásilku, a to především s důrazem na současná rizika.

Kalkulace nákladů v autodopravě
Ing. Jan Tichý, Ph.D.
Dnes už historická „té-er čtyřka“ čili TR4 – Tarif silniční nákladní vnitrostátní dopravy ztratil svoji někdejší vypovídací hodnotu. Čím byl nahrazen? Jak je dnes metodicky řešena oblast kalkulace nákladů v silniční dopravě? Existují dostupné údaje, s jejichž pomocí je možné stanovit cenu za přepravu? Na tyto otázky odpoví příspěvek, jenž se věnuje současným přístupům ke kalkulaci nákladů při provozování autodopravy.

Tachografy první a druhé generace a jejich přínos pro dopravce a řidiče
Ing. Jiří Novotný
Nové evropské předpisy a aktivity výrobců záznamových zařízení mají dopad jak na tachografy první generace (digitální tachografy), tak na tachografy druhé generace (inteligentní tachografy), a to jak z pohledu dopravců, tak z pohledu řidičů. Pomáhají tyto změny podnikatelům v plnění jejich povinností a řidičům při rozhodování a dodržování předpisů v sociální oblasti?

Technické silniční kontroly nákladních vozidel
Mgr. Karel Kovář
Odpovídající technický stav nákladních vozidel přispívá významnou měrou k bezpečnosti silničního provozu. Proto je nutné jej kontrolovat nejen při pravidelných technických prohlídkách ve stanicích technických kontrol, ale i v provozu. Silniční technické kontroly prošly v posledním období určitým vývojem. Jak v současné době technická silniční kontrola probíhá, kdo ji může provádět, v jakém rozsahu a s jakými možnými důsledky pro řidiče a dopravce?

Prevence a bezpečnost práce u zaměstnavatele s vozovým parkem
Ing. Olga Valášková
Ochrana a bezpečnost zaměstnanců při práci je trvale jednou z kontrolních priorit Státního úřadu inspekce práce. Účastníci konference se seznámí s požadavky na oblasti kontrolované při provozování dopravy. Mezi ně patří kontrola plnění povinností zaměstnavatelů při organizování BOZP, přijímání opatření k předcházení rizikům, seznamování zaměstnanců s předpisy k zajištění bezpečnosti práce pro konkrétní pracovní pozice i pracovní činnosti prováděné na pracovišti, dodržování pokynů výrobců techniky uvedených v návodech k obsluze, ověřování odborné a zdravotní způsobilosti řidičů a v neposlední řadě také organizování pracovní doby zaměstnanců.

Účinné prosazování předpisů v sociální oblasti při silničních kontrolách
Bc. Milan Špás
Silniční kontroly jsou spolu s kontrolami v provozovnách dopravců velmi důležitým nástrojem k zajištění bezpečnosti na silnicích a podmínek rovné hospodářské soutěže. Přestože mají kontroloři k dispozici jen omezené množství informací, lze při dobře nastavených postupech dosáhnout velmi dobrých výsledků. Pokud dříve stačila analýza dat paměťové karty řidiče, tak v dnešní době je prakticky nemožné použít tato data bez předchozí důkladné kontroly záznamového zařízení. Přednáška bude zaměřena na harmonizované kontrolní postupy a nejčastější porušení. Své místo si najde i často diskutované téma – nedovolené manipulace s tachografy.

Akce je určena pro:

  • majitele a ředitele dopravních firem,
  • manažery a vedoucí dopravy,
  • dispečery a další osoby zainteresované v silniční nákladní dopravě.

Změna vyhrazena.